ΟΗΕ: Ελλάδα να δράσει άμεσα για πρόληψη, διερεύνηση και τιμωρία βασανιστηρίων και βίας

Δελτίο τύπου

Οι τρεις συνεργαζόμενες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ), Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) και Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑΔΡΕ) καλοδέχονται τις Καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (CAT) που αφορούν την Ελλάδα (και σε ένα θέμα την Αλβανία) που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα και αναδημοσιεύονται στη συνέχεια. Οι παρατηρήσεις και συστάσεις καλύπτουν όλα τα βασικά θέματα που έθεσαν αυτές (και άλλες) ΜΚΟ με εκθέσεις και ενημερώσεις της CAT πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης της εφαρμογής από την Ελλάδα (και την Αλβανία) της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης στις (8,) 9 και 10 Μαΐου 2012.

Περίληψη των συστάσεων της CAT για την Ελλάδα (και σε ένα θέμα για την Αλβανία)

Η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει στον ποινικό της νόμο έναν ορισμό των βασανιστηρίων που να συνάδει αυστηρά με το άρθρο 1 της Σύμβασης και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αυτό το άρθρο περιέχει.

Η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, να αναθεωρήσει άμεσα τους κανόνες και τις διαδικασίες ανάκρισης, με τη χρήση συστημάτων ακουστικής καταγραφής και μαγνητοσκόπησης, και να προσάγει έγκαιρα σε δίκη τους κατηγορούμενους για διάπραξη βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης και, σε περίπτωση που βρεθούν ένοχοι, να τους επιβάλλει τις προσήκουσες ποινές, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη βαρύτητα των πράξεών τους. Επίσης, πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα όργανα επιβολής του νόμου θα χρησιμοποιούν βία μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνον στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η Ελλάδα πρέπει να καταπολεμήσει ισχυρά τις αυξανόμενες εκδηλώσεις φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς βίας, με τη δημόσια καταδίκη κάθε τέτοιας μισαλλοδοξίας και βίας με ρατσιστικό κίνητρο, ώστε να δώσει ένα σαφές και μονοσήμαντο μήνυμα ότι οι συμπεριφορές ρατσισμού και διακρίσεων, και εκ μέρους αστυνομικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων, δεν είναι αποδεκτές, και να προβεί στη δίωξη και στην τιμωρία όσων διαπράττουν τέτοιες πράξεις. Πρέπει επίσης να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων ενάντια σε όλες τις μειονότητες και για την προστασία αυτών των μειονοτήτων, αναγνωρισμένων και μη.

Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο, ανεξάρτητο και προσιτό σύστημα διερεύνησης καταγγελιών, το οποίο θα μπορεί να διεξάγει άμεση, αμερόληπτη και αποτελεσματική διερεύνηση για κάθε καταγγελία βίας, κακομεταχείρισης και υπέρμετρης χρήσης βίας. Όλες αυτές οι καταγγελίες θα καταγράφονται σε γραπτή μορφή, θα παραγγέλλεται άμεσα ιατροδικαστική εξέταση και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διερεύνηση των καταγγελιών. Στις περιπτώσεις καταγγελιών για βασανιστήρια, οι ύποπτοι θα πρέπει άμεσα να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης.

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει επείγοντα και αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά τμήματα, φυλακές και άλλες εγκαταστάσεις κράτησης είναι σύμφωνες με τους Βασικούς Ελάχιστους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων. Ειδικότερα, πρέπει να μετριάσει τον υπερπληθυσμό στις φυλακές και να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση των υλικών συνθηκών και των συνθηκών υγιεινής τόσο στα αστυνομικά τμήματα όσο και στις φυλακές. Η διάρκεια της προφυλάκισης πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. Οι προσωρινά κρατούμενοι πρέπει να απολαμβάνουν μια δίκαιη και ταχεία εκδίκαση. Η κράτηση ανηλίκων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο για το συντομότερο δυνατό διάστημα. Πρέπει να εξασφαλίζεται ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ των προφυλακισθέντων και καταδικασθέντων κρατουμένων και μεταξύ των ανηλίκων και των ενηλίκων σε όλες τις εγκαταστάσεις κράτησης. Οι διαδικασίες σωματικού ελέγχου, ιδίως εσωτερικών ελέγχων, πρέπει να εκτελούνται με τρόπο που να είναι όσο το δυνατό λιγότερο αδιάκριτος και να δείχνει τον περισσότερο δυνατό σεβασμό στην ακεραιότητα του ατόμου, ενώ πρέπει να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως ηλεκτρονικές μέθοδοι ανίχνευσης. Πρέπει να συσταθεί ένα σύστημα συστηματικής παρακολούθησης όλων των εγκαταστάσεων κράτησης.

Η Ελλάδα οφείλει να εγγυάται πλήρως και να διευκολύνει την πρόσβαση σε δίκαιη και αμερόληπτη ατομική διαδικασία χορήγησης ασύλου και να αφιερώσει τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσει τις σημαντικές καθυστερήσεις στις υποθέσεις προσφυγών κατά των αποφάσεων για το άσυλο. Πρέπει να διασφαλισθεί πλήρης προστασία από την επαναπροώθηση ώστε κανένα πρόσωπο που χρήζει διεθνούς προστασίας δεν θα επιστραφεί σε μια χώρα όπου φοβάται τη δίωξη του ή κινδυνεύει να υποστεί πράξεις βασανισμού. Προσφυγές κατά των αποφάσεων επιστροφής ή απέλασης πρέπει έχουν αυτόματο και άμεσα ανασταλτικό χαρακτήρα. Η διοικητική κράτηση για λόγους παράνομης εισόδου δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους αιτούντες άσυλο. Πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που επιτρέπει την κράτηση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο για λόγους δημόσιας υγείας και να αντικατασταθεί η κράτηση για τέτοιους λόγους με τα κατάλληλα ιατρικά μέτρα. Πρέπει να παρέχεται επαρκής προστασία και κατάλληλη φροντίδα στους ασυνόδευτους ή χωρισμένους από τους γονείς τους ανηλίκους που εισέρχονται στη χώρα και να απαγορεύεται η κράτησή τους.

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως δε της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, περιλαμβανομένης και της διερεύνησης και τιμωρίας των αδικημάτων αυτών. Πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρου 137Α του Ποινικού Κώδικα ώστε να περιλαμβάνεται ρητά ο βιασμός και οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας στις μορφές βασανιστηρίων και όχι στις «σοβαρές προσβολές της γενετήσιας αξιοπρέπειας». Πρέπει να διασφαλίσει η άμεση, αμερόληπτη και αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών για εμπορία ανθρώπων και η δίωξη και τιμωρία για τα εγκλήματα αυτά των δραστών. Πρέπει να παρέχεται στα θύματα αποτελεσματική νομική και κοινωνική βοήθεια καθώς και πρόσβαση στις υπηρεσίες διερμηνείας κατά τις δίκες. Πρέπει επίσης να εκπαιδευθούν τα όργανα επιβολής του νόμου, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, τα στελέχη των αρχών μετανάστευσης και οι συνοριοφύλακες πάνω στα αίτια, τις συνέπειες και τις επιπτώσεις που έχει η εμπορία ανθρώπων και οι λοιπές μορφές εκμετάλλευσης, καθώς και στα άρθρα του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο.

Η Ελλάδα οφείλει να καθιερώσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό που ασχολείται με τη διερεύνηση και την εξακρίβωση των περιστατικών βασανιστηρίων, περιλαμβανομένων και των εισαγγελέων, των γιατρών και των ψυχολόγων ώστε να γίνει γνωστό το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης και να εφαρμόζεται στη πράξη. Στα θύματα βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης πρέπει να παρέχεται επανόρθωση, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης και της αποκατάστασης. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίζει με μορφή κατεπείγοντος και χωρίς εξαίρεση άμεση επανόρθωση προς τα θύματα βίας σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν αποφανθεί διεθνή εποπτικά όργανα και δικαστήρια έτσι όπως έχει καθοριστεί από τα διεθνή εποπτικά όργανα και δικαστήρια, όπως είναι η Επιτροπή αυτή και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαθιδρύσει ένα αποτελεσματικό σύστημα το οποίο θα συλλέγει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν καταγγελίες, έρευνες, διώξεις και καταδίκες σε περιπτώσεις βασανιστηρίων, κακοποιήσεων, εμπορίας ανθρώπων, καθώς και ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας, καθώς επίσης για τα ένδικα μέσα, περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης αλλά και της αποκατάστασης που παρέχονται στα θύματα.

Η Επιτροπή ζητάει επειγόντως από την Ελλάδα και την Αλβανία να συνεργαστούν ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να διερευνηθούν οι περιπτώσεις των 502 Αλβανών Ρομά παιδιών του δρόμου που εξαφανίστηκαν, αφού τοποθετήθηκαν την περίοδο 1998-2002 στο ελληνικό ίδρυμα για παιδιά Αγία Βαρβάρα, έτσι ώστε να βρεθούν τα αγνοούμενα παιδιά, σε συνεργασία με τους Συνηγόρους του Πολίτη των δύο κρατών και με σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και να καταλογισθούν οι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων, πριν η πάροδος του χρόνου δημιουργήσει δυσκολίες στην εξακρίβωση των γεγονότων και κίνδυνο παραγραφής.

Η Ελλάδα πρέπει να κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και Μελών των Οικογενειών τους, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Προσώπων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση.

Η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει μέχρι την 1 Ιουνίου 2013 ενημερωμένη πληροφόρηση σε απάντηση των συστάσεων της Επιτροπής που αφορούν (1) τη διεξαγωγή άμεσων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών ερευνών και (2) τη δίωξη υπόπτων και την τιμωρία δραστών βασανιστηρίων ή κακομεταχείρισης, καθώς και για τις συνθήκες κράτησης και διοικητικής κράτησης των αιτούντων ασύλου και των μεταναστών.

Σχετικό υλικό

Ιστοσελίδα της CAT (στα αγγλικά) για την εξέτασης της Ελλάδας (και της Αλβανίας) με εκθέσεις και δηλώσεις του κράτους, κείμενα που υπέβαλαν ΜΚΟ (περιλαμβανόμενων δύο κοινών εκθέσεων των συνεργαζόμενων ΜΚΟ OMCT – ΕΟΔΜ – ΕΠΣΕ – ΣΟΚΑΔΡΕ reports and μιας κοινής έκθεσης των συνεργαζόμενων ΜΚΟ Αλβανική Επιτροπή Ελσίνκι (AHC) – OMCT – ΕΟΔΜ – ΕΠΣΕ – ΣΟΚΑΔΡΕ για την υπόθεση της Αγίας Βαρβάρας), και καταληκτικές παρατηρήσεις της CAT: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm. Βιντεογράφηση των δύο συνεδριάσεων της CAT με την εξέταση της Ελλάδας: http://www.treatybodywebcast.org/tag/greece/. Βιντεογράφηση των δύο συνεδριάσεων της CAT με την εξέταση της Αλβανίας: http://www.treatybodywebcast.org/tag/albania/.

Ιστοσελίδα της OMCT webpage με όλα τα κείμενα που υποβλήθηκα στην CAT μαζί με ΕΟΔΜ – ΕΠΣΕ – ΣΟΚΑΔΡΕ (και ΑHC): http://www.omct.org/monitoring-protection-mechanisms/reports-and-publications/greece/2012/04/d21757/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s